25 Cách bắt đầu câu trong IELTS Speaking và Writing

Ngày đăng: 04:49 - 27/11/2019

Lượt xem: 1.089

Chỉ khi bạn tự tin bắt đầu bài nói hoặc bài viết của mình thì mọi ý tưởng mới được triển khai rành mạch và logic. Hãy thử 25 cách vào bài dưới đây để có một bài thi hoàn hảo bạn nhé!
1. It is worth nothing that…: đáng chú ý là...

2. Though it is true that: mặc dù nó đúng là...
3. Other people belive that: Những người khác tin rằng...
4. In the same fashion/way…: theo cùng một cách...
5. But frankly speaking…: Nhưng thẳng thắn mà nói...
6. According to estimation…: Theo như ước tính...
7.Viewed from different angles…: Nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau...
8. Be that as it may...: nhưng...
9. On the contrary,...: ngược lại...
10. As far as I know…: theo như tôi biết...
11. The first thing to remember is: điều đầu tiên cần nhớ là...
12. What is mentioning is that…: điều đáng nói ở đây là...
13. The most compelling evidence is…: bằng chứng thuyết phục nhất là...
14. Make the best use of…: tận dụng...
15. To illustrate…..: để minh họa cho...
16. In a little more detail: chi tiết hơn một chút nữa
17. Under those circumstances…: trong hoàn cảnh đó...
18. It was not by accident that…: không phải ngẫu nhiên mà...
19. Be affected to a greater or less degree: Ít nhiều bị ảnh hưởng
20. Henceforth…: từ đó trở đi/ vì thế...
21. All things considered…: cân nhắc tất cả mọi thứ...
22. For this reason…: cho lí do này...
23. According to statistics…: theo như thống kê...
24. Without any doubt…: không còn nghi ngờ gì...
25. As started previously…: như đã đề cập ở phía trước...
Chat với tư vấn viên